اعضای هیات تحریریه

سردبیر

نوروز صابری

علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی دکتری علوم اقتصادی گرایش اقتصاد اسلامی

dashtak_124yahoo.com
09191472476

دبیر اجرایی

محمد نادر خلیلی

فقه عبادی کارشناسی ارشد فقه اقتصادی و سطح 4 فقه عبادی

abkalaneyahoo.com
09355224635

ویراستار

محمد نادر خلیلی

فقه عبادی سطح 4 فقه عبادی

abkalaneyahoo.com
09355224635

اعضای هیات تحریریه

حسین مدرسی

فقه اقتصادی سطح 4 فقه اقتصادی

abkalaneyahoo.com
09196631828

عبدالله انصاری

علوم تربیتی + فقه اقتصادی دکتری قرآن و علوم گرایش علوم تربیتی

aansari1355yahoo.com
09191968339

احمد قربانی

فقه اقتصادی سطح 4 فقه اقتصادی

ahmad.q1355gmail.com
09191514318

نوروز علی حسینی

فقه و اصول کارشناسی ارشد فقه اقتصادی و سططح 4 فقه و اصول

a_barsangeyahoo.com
09192959910