اوراق استصناع ابزار برای سیاست پولی در بانکداری بدون ربا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری قرآن و علوم تربیتی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

اوراق استصناع به‌عنوان اوراق بهادار می‌تواند ابزاری جایگزین برای اوراق قرضه تلقی شود و بانک مرکزی با خریدوفروش این اوراق در بازار اولیه و ثانویه و با اعمال سیاست‌های پولی مناسب، می‌تواند به اهدافی ایجاد اشتغال، تثبیت سطح عمومی قیمت‌ها، بهبود موازنه پرداخت‌های خارجی و رشد اقتصادی دست یابد. در این مقاله ضمن تبیین عقد استصناع و انواع آن، به بیان ماهیت فقهی آن پرداخته و قابلیت کاربرد آن به‌عنوان ابزار سیاست پولی توسط بانک مرکزی برای تحقق اهداف اقتصادی بررسی می‌شود

کلیدواژه‌ها