کاربرد عملیات بازار باز در بانکداری بدون ربا

نوع مقاله : مقاله پژوهشی

نویسنده

دانشجوی دکتری فقه تربیتی جامعة المصطفی العالمیه

چکیده

در بانکداری متعارف عملیات بازار باز به‌عنوان دخالت مقامات پولی در بازار اوراق قرضه و بهادار دولتی به‌منظور تنظیم حجم پول در گردش، متناسب با نیازهای اقتصادی کشور، مهم‌ترین ابزار سیاست پولی و دقیق‌ترین ابزار برای سیاست‌های بلندمدت و تنها ابزار کارآمد برای رویارویی با بحران‌های کوتاه‌مدت و مقطعی است. در عملیات بازار باز بانک مرکزی برای کنترل حجم پول، اوراق قرضه دولتی یا اوراق مشارکت دولتی را مورد معامله قرار می‌دهد تا از این طریق بر میزان نقدینگی در جامعه تأثیر بگذارد و حجم آن را بسته به شرایط موجود در جامعه افزایش یا کاهش دهد. با توجه جایگاه مهم این ابزار در بانکداری، آیا می‌شود از آن در بانکداری بدون ربا بهره‌ برد؟ این نوشته درصدد است کاربرد این ابزار را در بانکداری بدون ربا مورد بررسی قرار داده و جایگاه آن را مشخص نماید. ازآنجاکه عملیات بازار باز ریشه در بهره ربوی دارد استفاده آن در بانکداری غیر ربوی قانونی به نظر نمی‌رسد.

کلیدواژه‌ها